Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Zvedupa s.r.o.

 

se sídlem Nekvasilova 568/13, 18600, Praha

identifikační číslo: 24312983

vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou zančkou C 195517

   

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nejlepsi-seno.cz

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném na www.nejlepsi-seno.cz (dále také jako „internetový obchod“). Tyto podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy.

Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou způsoby platby zboží a nákladů spojených s dopravou, které jsou uvedeny v sekci Možnosti platby a dopravy na stránkách www.nejlepsi-seno.cz.

 

Kontakt na prodávajícího

Zvedupa s.r.o.

Suky 12

Ostrov nad Oslavou

591 01

Telefon: 723 859 088

Email: objednavky@sedupa.cz

IČ: 24312983

DIČ: CZ24312983

Bankovní spojení:

Fio banka: 2000354991/2010

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující, který není spotřebitelem, se řídí obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.nejlepsi-seno.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky neodpovídaly obchodním podmínkám uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

 

Platební a dodací podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále „kupní cenou“ i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě, že v rámci internetového obchodu nebo v objednávce bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky, a tedy došlo k uzavření smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

Možnosti platby kupní ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.nejlepsí-seno.cz v sekci Možnosti platby a dopravy.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží.

Dodací lhůta je obvykle do 5 pracovních dnů. V případě závažných problémů může být dodací lhůta delší.

 

Odstoupení od smlouvy

V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky.

Odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme provést v písemné formě a musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, či jiného plnění, a to na adresu: Zvedupa s.r.o., Suky 12, Ostrov nad Oslavou, 591 01 nebo e-mailem na objednavky@sedupa.cz. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží v originálním obalu v neporušeném stavu. Zboží musí být odesláno na adresu prodávajícího Suky 12, Ostrov nad Oslavou, 59101.

 

Stornování objednávky

Zákazník může před expedicí zboží prodávajícím svou objednávku zrušit jedním z následujících způsobů:

-          E-mailem na: objednavky@sedupa.cz

-          Telefonicky na: 723859088

-          Písemně na adresu:Zvedupa s.r.o., Suky 12, Ostrov nad Oslavou, 591 01

 

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává prodávající o kupujícím nezbytné osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje uděluje kupující na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob dopravujících kupujícímu zboží. Za tímto účelem, tedy k zajištění dopravy a předání zboží kupujícímu, uděluje kupující prodávajícímu výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů – jména a příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, osobě zajišťující dopravu zboží kupujícímu a souhlas se zpracováním těchto svých údajů touto osobou zajišťující dopravu zboží.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud by kupující nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může písemně (včetně emailu) požádat prodávajícího o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu.

Pokud by kupující zjistil nebo pokud by se domníval, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-          požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-          požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího o ukončení zasílání těchto obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení

 

Uvedené ceny zboží jsou platné do odvolání.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024.